Právna Kalkulačka

 

Právna Kalkulačka 

Toto je univerzálna verzia pre iOS 4.3+, 5, 6 a 7, a pobeží na iPhone 3GS, 4/4S/5/5s/5c, iPod Touch a na všetkých iPadoch. Aplikácia je dostupná v Angličtine a Slovenčine.

€ 4.49 

Tarifná odmena advokáta

Právna kalkulačka počíta tarifnú odmenu advokáta za zastupovanie v občianskom konaní za úkony právnej služby v zmysle § 10 Vyhlášky č. 655/2004 Z.z. (Vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení). Stačí zadať hodnotu sporu a aplikácia vypočíta všetko za Vás. Počíta sadzby: celá, polovičná, tretinová, štvrtinová a dvojtretinová.

Ak nie je ustanovené inak, považuje sa za tarifnú hodnotu výška peňažného plnenia alebo cena veci alebo práva, ktorých sa právna služba týka, určená pri začatí poskytovania právnej služby; za cenu práva sa považuje aj hodnota pohľadávky, hodnota záväzku a hodnota veci, o ktorej vlastníctvo sa vedie spor alebo ktorej vydanie je predmetom súdneho sporu.

Kalkulačka je určená pre:

  • advokátov, v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z.
  • právnické osoby, v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z.
  • fyzické osoby, v zmysle vyhlášky č. 655/2004 Z.z.

Súdny poplatok

Aplikácia počíta súdny poplatok v zmysle:
Zákona č. 71/1992 Zb. (Zákon Slovenskej národnej rady o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v platnom znení) a s ním súvisiaceho sadzobníka súdnych poplatkov. Poplatky vyberané v občianskom súdnom konaní: z ceny (z úhrady) predmetu konania alebo z hodnoty predmetu sporu 6 %, najmenej 16,50 eura, najviac 16 596,50 eura v obchodných veciach najviac 33 193,50 eura.

Na kvalitu a správnosť aplikácie dohliada JUDr. Peter Víťazka. Pre podporu pošlite e-mail na lawyercalc@mediaware.sk.